zał. do uchwały 3 /2016/2017

R.P. z dnia 26.08.2016r.

STATUT

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR  2 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W GOSTYNINIE

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1.

Przedszkole używa nazwy: Miejskie Przedszkole nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w   Gostyninie. NIP: 971 05 64 917, REGON: 610023523

§ 2.

1. Miejskie Przedszkole nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie,  zwane dalej

“Przedszkolem” działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;

2)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.);

3)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240);

4)      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz.624 ze zm.);

 

5)      Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674   z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

§ 3.

1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę  Miasta Gostynina.

2. Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady przedszkola lub rady pedagogicznej.

3. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót

nazwy.

4. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Przedszkola sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

§ 4.

1. Czas pracy Przedszkola ustala się na nie mniej, niż 5 godzin dziennie przeznaczony na bezpłatne

nauczanie, wychowanie i opiekę.

2.Dzienny czas pracy Przedszkola ustala się z organem prowadzącym na dany rok z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

1) Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do godziny 16.30 i czas pracy jest zatwierdzony przez organ prowadzący.

3. Terminy przerw w pracy Przedszkola ustalane są z organem prowadzącym  i zatwierdzane w arkuszu organizacji Przedszkola na dany rok szkolny.

4. W czasie przerwy wakacyjnej dzieci mogą uczęszczać do Przedszkola pełniącego dyżur w mieście.

5. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje art. 14 ust. 5a Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r. poz. 827 ) oraz postanowienia Uchwały Rady Miasta 248/LI/2014r   z  dnia 09 maja 2014r.w sprawie ustalenia czasu realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

1) Opłaty za przedszkole składają się z dwóch części:

- opłaty za godziny pobytu zgodne z umową cywilno-prawna zawarta pomiędzy rodzicami a przedszkolem,

- opłaty za wyżywienie.

2) Działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców dziecka i obejmuje wyłącznie koszty zakupionych produktów.

4) Dzienna stawka jest ustalana przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Gostynina. Jej wysokość jest uzależniona od cen artykułów spożywczych oraz norm żywieniowych, których stosowanie kontroluje się zgodnie z odrębnymi przepisami.

5) Dzieci – wychowankowie korzystają z posiłków przygotowanych w Przedszkolu zgodnie z normami żywieniowymi, estetycznie podanymi. Przedszkole  prowadzi specjalistycznych diet

6. Pracownicy Przedszkola mogą korzystać z wyżywienia w Przedszkolu ponosząc 100%

ustalonej stawki żywieniowej. Pracownicy korzystają z posiłków wg norm dzieci.

ROZDZIAŁ 2

CELE  I  ZADANIA  PRZEDSZKOLA

§ 5.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),  w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych,  a w szczególności w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

§ 6.

1. Celem Przedszkola jest:

1)wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2)wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły                 zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na                ulicy,

3)kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek,  4)rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne  w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5)troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizyczną, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych,

6)budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, 7)wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

8)kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej , etnicznej i religijnej,

9)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w szkole,

10)przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

§ 7.

 1. Do zadań Przedszkola należy:

1)stwarzanie i organizowanie całościowego procesu edukacyjnego wspomagającego psycho- fizyczny rozwój dziecka, szczególnie w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

a)      poznawanie i rozumienie siebie i świata,

b)      nabywanie umiejętności poprzez działanie,

c)      odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,

d)     budowanie systemu wartości,

2)   prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,

3)      organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach  i placówkach,

4)      organizowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli Przedszkole taką działalność prowadzi.

2. Przedszkole ma obowiązek zorganizować w ramach planu zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków i z zachowaniem następujących kryteriów:

1) życzenie, o którym mowa w § 7 ust. 2 jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia złożonego przez rodzica (opiekuna prawnego),

2) nauka religii w Przedszkolu odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu nauczania,

3) uczestniczenie bądź nie uczestniczenie w przedszkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie,

4) dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela,

5)nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania                        i zgodności z programem prowadzi dyrektor Przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3.Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. poz. 895).

§ 8.

1. Określone w § 7 ust.1 i ust.2 zadania Przedszkole realizuje opierając się na założeniach zawartych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także wskazaniach metodycznych, w szczególności realizacja ta polega na:

1) umożliwieniu wychowankom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

2) udzieleniu dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

3) integrowaniu treści edukacyjnych,

4) wspomaganiu indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,

5)   ścisłym współdziałaniu z rodzicami i opiekunami wychowanków oraz współpracy ze szkołami, instytucjami kultury i oświaty, poradniami specjalistycznymi oraz innymi.

2. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalane jest w programie rozwoju placówki i w planach poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

3. W Przedszkolu organizuje się i udziela wychowankom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana przez dyrektora Przedszkola polega w szczególności na:

1) rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,

2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

3) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.

5. O objęciu dziecka zajęciami edukacyjnymi o charakterze wyrównawczym, zajęciami specjalistycznymi lub terapeutycznymi decyduje dyrektor Przedszkola.

1) dziecko ma prawo i możliwość uczestnictwa w przedszkolu w odpowiednio

2) zorganizowanych zajęciach rozwijających jego uzdolnienia, w zajęciach specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych innych o charakterze terapeutycznym), które będą zaspakajały indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

2) szczególną troską należy objąć dzieci  niepełnosprawne, zagrożone niedostosowaniem

społecznym oraz  dzieci posiadające wyjątkowe uzdolnienia, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z przewlekłą chorobą, ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną, ze względu na niepowodzenia edukacyjne, ze względu na zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową dziecka  i jego rodziny sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, ze względu na trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego z tym związaną z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3) pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

dziecka,  rodziców dziecka, nauczyciela lub specjalisty,  poradni psychologiczno-

pedagogicznej w tym specjalistycznej, pomocy nauczyciela, pielęgniarki  środowiskowej,

pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego.

6. Zajęcia specjalistyczne organizuje się w ciągu roku szkolnego.

Nauczyciel przedszkola zobowiązany jest do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych w tym zainteresowań i uzdolnień dziecka na podstawie obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej, które kończą się oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel udziela takiej pomocy prowadząc zajęcia o charakterze terapeutycznym w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem lub udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rozwijających dla dzieci szczególnie uzdolnionych mających wyjątkowe predyspozycje i  prowadzi je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.  O podjętej pracy informuje jednocześnie  dyrektora przedszkola.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu organizowana jest  w szczególności w formie:

1)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych

oraz innych o charakterze terapeutycznym,

2)w formie porad i konsultacji.

8.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami dzieci,

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

5)organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

9.Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

10. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci, u których stwierdzono specyficzne trudności uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczestników od 2 do 5.

2)     zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia w komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii. Liczba uczestników zajęć powinna wynosić 2-4 dzieci.

3) zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć do 10.

11. Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest: wspieranie rodziców w

rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz  rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.

12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie:

1) porad,

2) konsultacji,

3) warsztatów i szkoleń.

13. Udział dzieci w zajęciach specjalistycznych odbywa się za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

14. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  przedszkola        tworzy się  zespół  nauczycieli i specjalistów  do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym uwzględnia się poszczególne formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustalają wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.

Realizują go w ramach zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz dodatkowych, które ustala dyrektor.

1)       zadania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegają na współpracy z rodzicami, ze specjalistami oraz w zależności od potrzeb z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi lub innymi osobami, których wiedza i umiejętności będą pomocne w zaplanowaniu pomocy dla dziecka.

15.Zadania psychologa, pedagoga, nauczyciela, logopedy, terapeuty i dyrektora określa szczegółowo treść Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

16. Porady, konsultacje, warsztaty oraz zajęcia psycho- edukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb, nauczyciele i specjaliści posiadający odpowiednie przygotowanie do zajęć specjalistycznych.

17. W przedszkolu mogą być zatrudnieni: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta, specjalista rehabilitacji ruchowej.

18. W przypadku dzieci, które uczęszczają do przedszkola i uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, dyrektor przedszkola wskaże placówki, które, w porozumieniu z organem prowadzącym, organizują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i różne formy współpracy z jego rodziną.

19. Dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, mogą być objęte indywidualnym, obowiązkowym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.

20. Opinię o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego wydają zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

21.W ramach realizacji statutowych zadań przedszkola, dyrektor organizuje między innymi zajęcia dodatkowe. Aby zorganizować prowadzenie zajęć dodatkowych dyrektor może:

1)                 powierzyć ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu,

2)                 zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnych zajęć,

3)                 podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na prowadzenie tych zajęć(nie zwalnia to dyrektora od obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci  i opieki nad nimi),

4)                 opłaty pobierane od rodziców za przedszkole nie mogą być z tego tytułu wyższe niż 1,00zl za godzinę.

22. Dyrektor przedszkola może wynająć podmiotowi zewnętrznemu sale na prowadzenie

działalności edukacyjnej. W tym przypadku działalność ta powinna być

prowadzona po zakończeniu zajęć wychowania przedszkolnego oferowanego przez przedszkole.

23. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu trwają dla dzieci młodszych około 15 minut , dla dzieci starszych maksymalnie 30 minut.

§ 9.

1. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo i opiekę w taki sposób, że:

1) każdy oddział powierzony jest opiece nauczycieli,

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący,

3) w grupie najmłodszej i grupie integracyjnej  oprócz nauczyciela, może być zatrudniony dodatkowo pracownik na stanowisku pomocy nauczyciela, a w grupie integracyjnej dodatkowo nauczyciela wspomagającego,

4) w Przedszkolu organizuje się zajęcia i zabawy ruchowe w sali i ogrodzie przedszkolnym:

a)      stopień trudności i intensywności zabaw i ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i możliwości dzieci,

b)      prowadzący zajęcia zapoznaje dzieci biorące udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach,

c)      zabawy i zajęcia ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod                          i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci,

d)     urządzenia ogrodowe do zabaw ruchowych są mocowane na stałe,

e)      stan terenu do zabaw, stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego sprawdza się przed każdymi zajęciami,

f)       w miejscach przeznaczonych do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych (sala, ogród przedszkolny) umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń,

g)       podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc pracownika obsługi.

5) Przedszkole może organizować zajęcia, wycieczki i imprezy turystyczno-krajoznawcze:

a)      przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem Przedszkola liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, specyfikę zajęć i imprez oraz warunki, w jakich będą się odbywać, z zastrzeżeniem, że na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów;

b)      organizacje i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej,

c)      dyrektor Przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych,

d)     zadania kierowników wycieczek regulują odrębne przepisy,

e)      program wycieczki lub imprezy, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor Przedszkola,

f)       każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym  regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu,

g)      z w/w regulaminem są zapoznani rodzice (opiekunowie prawni); każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczących,

h)      w trakcie wyjść  dzieci poza teren przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznania z nimi dzieci przed wyjściem w teren.

6) Przedszkole podejmuje działanie bezpośrednio związane ze zdrowiem wychowanków:

a)         każde podanie leków w Przedszkolu, w szczególności w uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe), może odbywać się wyłącznie przez rodziców lub prawnych opiekunów na pisemne ich życzenie, rodzic powinien zamieścić w piśmie nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia dziecka,

b)       rodzice zobowiązani są przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w dniu rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola. Po odbytej chorobie, ewentualnej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej niż 3 dni należy również dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka,

c)      w Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie (poza udzielaniem  pierwszej pomocy w nagłych wypadkach),

d)     w przypadku zachorowania dziecka na terenie Przedszkola niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów), którzy zobowiązani są odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe,

e)      w sytuacji, kiedy stan zdrowia dziecka w ocenie pracowników zagraża jego zdrowiu, wzywa się pogotowie ratunkowe i niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych), a w nagłych przypadkach udziela się dziecku pierwszej pomocy.

7) w Przedszkolu obowiązują następujące szczegółowe zasady przeprowadzania i odbierania  dzieci przez rodziców (opiekunów prawnych):

a) dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach określonych w umowie cywilno- prawnej zawartej pomiędzy rodzicami ( opiekunami prawnymi) a  przedszkolem; nauczyciel przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą przekazania go przez rodzica (opiekuna prawnego) i ponosi ja do momentu wydania dziecka rodzicowi (opiekunowi prawnemu),

a)                  dziecko może być odebrane z Przedszkola wyłącznie przez rodzica  (opiekuna prawnego)  lub osoby, które zostały wymienione w  Karcie zapisu dziecka do przedszkola - musi zawierać dane osobowe osoby odbierającej: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, upoważniona przez rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie osoba do odbioru dziecka z przedszkola zapewnia mu pełne bezpieczeństwo,

b)                  dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienionej w  Karcie zapisu dziecka do przedszkola, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodzica (opiekuna prawnego),

c)                  nie wydaje się dziecka rodzicowi (opiekunowi prawnemu), który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; w takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się drugim rodzicem dziecka, jeżeli nie jest to możliwe – powiadomić policję;

d)                 w przypadku powtarzających się sytuacji odbierania dziecka przez rodzica, który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, Przedszkole zobowiązane jest powiadomić sąd rodzinny i nieletnich, właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka o zaniedbywaniu obowiązków rodzicielskich,

e)                  dopuszcza się możliwość wydania dziecka rodzeństwu, które ma  ukończone 13 lat na pisemne upoważnienie rodziców (prawnych opiekunów),

f)                   szczegółowe zasady w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola regulują procedury bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu, wydane zarządzeniem dyrektora przedszkola i obowiązujące wszystkich pracowników oraz rodziców.

8) w Przedszkolu  obowiązują Procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w placówce, a w szczególności:                                                                                                                       PROCEDURY: dotyczące  odbioru dziecka z przedszkola w tym:

Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki.

Postępowanie w przypadku gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu .

Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku.

Dotycząca przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek.

Dotycząca postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Postępowania w przypadku stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka

Regulaminu zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowanych   wycieczek poza teren przedszkola.

2. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, Rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

3.Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola   i rodzice oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

4. Procedury obowiązują  zostały zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców.

ROZDZIAŁ 3

ORGANY  PRZEDSZKOLA

§ 10.

1.Organami Przedszkola są:

1)      dyrektor;

2)      rada pedagogiczna;

3)      rada rodziców.

§11.

1. Na czele Przedszkola stoi dyrektor, wybierany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności placówki, a w szczególności:

1)kieruje bieżącą działalnością wychowawczo– dydaktyczną Przedszkola oraz prezentuje je na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:

a) diagnozuje, analizuje, ocenia stan i warunki działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola oraz nauczycieli,

b) diagnozuje, analizuje i ocenia efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Przedszkola i nauczycieli,

c) gromadzi informacje o pracy nauczycieli, niezbędne do dokonywania oceny ich pracy;

d) bierze udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Przedszkola w szczególności przez udzielanie pomocy nauczycielom, inspirowanie ich do samodzielnej, innowacyjnej i twórczej działalności oraz wskazywanie właściwego trybu postępowania  w konkretnych sprawach;

e) inspiruje lub organizuje współpracę między nauczycielami,

f) organizuje szkolenia i narady dla nauczycieli oraz pracowników  niepedagogicznych;

g) upowszechnia i wdraża rozwiązania służące skutecznej realizacji zadań Przedszkola,

h) przedstawia wyniki i wnioski z nadzoru radzie pedagogicznej i radzie rodziców,

3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) planuje wspólnie z radą pedagogiczną rozwój placówki i realizuje zadania wynikające z tego planu,

6) prowadzi oszczędną i racjonalną gospodarkę przyznanymi środkami finansowymi i powierzonym mieniem,

7) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

8) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy, przepisami bhp i ppoż.,

9) prowadzi dokumentację zgodnie  z obowiązującymi przepisami,

10) wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów,

11) nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego,

12) wstrzymuje realizację uchwał rady pedagogicznej, jeśli są niezgodne z prawem

oświatowym,

13) przedstawia do zaopiniowania projekt planu finansowego padzie pedagogicznej;

14) środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także za administrację i finanse oraz gospodarczą obsługę przedszkola,

15) dopuszcza do realizacji w przedszkolu wybrane przez nauczycieli programy wychowania

przedszkolnego.

2.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,

2) przyznawania nagród oraz występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.

3. Dyrektor realizuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i w ustawie – z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela we współpracy z samorządem Gminy Miasta Gostynin, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.

4. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

1) w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu,

2) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola,

3) do kompetencji  rady pedagogicznej należy:

a)zatwierdzanie planów pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola,

b)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

c)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d)podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci przyjętych do przedszkola,

e)opiniowanie organizacji pracy przedszkola, planu finansowego, wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień, propozycji dyrektora w sprawach przydziału stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć,

f)przygotowanie projektu statutu przedszkola, jego zmian i uchwalenie go,

g)występowanie do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora,

h)występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, jego dyrektora lub nauczyciela,

i) podejmowanie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu,

j) uchwalanie regulaminu swej działalności,

k) protokołowanie przebiegu posiedzeń,

l)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki

4) rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem;

5) rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

5. Rada rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz placówki    i stanowi

reprezentację rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do  przedszkola.

1) zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców (opiekunów prawnych)

Przedszkola, określa art. 53 ustawy o systemie oświaty.

2) rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może

być sprzeczny ze statutem przedszkola i prawem oświatowym.

3) rada rodziców może występować do dyrektora Przedszkola i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola,  w szczególności:

a) opiniuje statut Przedszkola;

b) opiniuje program rozwoju Przedszkola;

c) wyraża opinie na temat funkcjonowania Przedszkola.

4) w celu wspierania statutowej działalności Przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców (opiekunów prawnych) oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

 

§ 12.

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. W przypadku powstania w Przedszkolu sytuacji konfliktowej wszystkie organy Przedszkola

są zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych działań leżących w ich kompetencjach w

celu zażegnania konfliktu i osiągnięcia porozumienia.

3. W sytuacjach, gdy strony nie osiągną porozumienia spory rozwiązuje:

1) dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym Przedszkole                     i kuratorium oświaty, stosownie do zakresu ich kompetencji, jeśli spór dotyczy rady pedagogicznej z radą rodziców,

2) organ prowadzący Przedszkole w porozumieniu z kuratorium oświaty, jeśli spór dotyczy dyrektora Przedszkola z pozostałymi organami Przedszkola.

ROZDZIAŁ  4

ORGANIZACJA  PRZEDSZKOLA

§ 13.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, z tym, że rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach, w zależności od potrzeb Przedszkola, możliwości organizacyjnych i realizacji założeń programowych.
 2. Przedszkole może być jedno- lub wielooddziałowe. Liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych Przedszkola.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać dwadzieścia pięć z zachowaniem przelicznika powierzchni przypadającej na jedno dziecko od  1,6 m2 do 2,4 m2.
 4. W uzasadnionych przypadkach w Przedszkolu mogą być organizowane oddziały integracyjne, w których liczba dzieci winna wynosić od piętnastu do dwudziestu, w tym od trzech do pięciu  niepełnosprawnych.
 5. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora Przedszkola najpóźniej do 30 maja na następny rok szkolny.
 6. Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
 7. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów,

2)liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska

kierownicze,

3)ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

prowadzący Przedszkole.

8. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem ram czasowych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i higieny pracy, możliwości organizacyjnych oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych),

1)podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 7.30.00 do 12.30,

2)w przedszkolu obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia:

6.30 8.30  schodzenie się dzieci, zabawy  dowolne przy stolikach i tematyczne, zabawy    integrujące grupę, rozmowy  sytuacyjne i planowane z dziećmi,  praca  korekcyjno- kompensacyjna, obserwacje przyrodnicze, ćwiczenia i  zabawy poranne

8.30-  9.00 przygotowanie do śniadania, śniadanie

9.00- 10.15 zajęcia edukacyjne  w oparciu o podstawę  programową, zabawy ruchowe,

10.30   -11.15 zabawy spontaniczne  i kierowane na  powietrzu lub sali gimnastycznej, sali

rehabilitacyjnej, sali  zabaw, tarasie  przedszkolnym, prace ogrodniczo– gospodarcze,          spacery,wycieczki

11.15- 11.30 przygotowanie do obiadu

11.30 - 12.05 obiad

12.05– 12.30 czynności  higieniczno- samoobsługowe

12.30  -  13.45  odpoczynek dzieci młodszych, zajęcia relaksacyjne, słuchanie bajek, zabawy        dowolne i  kierowane na  powietrzu lub w sali zabaw, zajęcia  indywidualne,  praca  wyrównawczo- kompensacyjna, zajęcia dodatkowe, spacery

13.45- 14.10  przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.10– 16.30  rysowanie  na dowolny temat,  prace gospodarczo- porządkowe, zabawy  dowolne

według zainteresowań dzieci na terenie przedszkolnym i w sali,  rozchodzenie się dzieci.

9.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu (którym) powierzono opiekę nad danym oddziałem ustali (ustalają) dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

10.W miarę możliwości organizacyjnych dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczo-dydaktycznej i jej skuteczności nauczyciel prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w Przedszkolu.

11. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów;

2) salę do zajęć i zabaw ruchowych;

3) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;

4) pomieszczenia sanitarne dla dzieci i pracowników Przedszkola;

5) szatnie dla dzieci i personelu;

6) blok kuchenny;

7) ogród do zabaw, zajęć ruchowych i rekreacyjnych.

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
 2. Obowiązkowy wymiar realizowania podstawy programowej w Przedszkolu wynosi 5 godzin, a godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających,

nauki języka obcego, religii oraz zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do

możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

15. Na realizację Podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

1)      co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę swobodną,

2)      co najmniej 1/5 na pobyt w ogrodzie, parku  lub na boisku,

3)      najwyżej 1/5 czasu  zajmują zajęcia dydaktyczne (dzieci młodsze ¼ czasu),

4)      pozostały czas 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować.

§ 14.

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat. W przypadku posiadania wolnych miejsc do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3.Dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej siedmiu lat, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy dziewięć lat.

4.Do Przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Gostynina.

5.W przypadku większej liczby dzieci spełniających warunek, o którym mowa w pkt.2, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu  zasady rekrutacji określa  UoSO i rozporządzenie  MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

6.Od 1września 2015r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 dziecko uzyskuje prawo, do wychowania przedszkolnego, z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 4 lata, od 1 września 2017 r. dziecko uzyskuje prawo do wychowania przedszkolnego, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata

7. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Gostynina mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z pkt. 1–8, Miasto Gostynin nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 15.

1.Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję  o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:

1) jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) nie dokonali w terminie opłat za Przedszkole;

2) nieobecność dziecka ponad 2 tygodnie i nie zgłoszenie tego faktu do Przedszkola;

3) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ 5

WYCHOWANKOWIE  PRZEDSZKOLA

§ 16.

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci od ukończenia trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej.

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku 3 lat, jednak nie młodsze niż 2 lata i 6 miesięcy.

3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola nie dłużej, niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

4. Dziecko w Przedszkolu ma zapewnione wszystkie prawa wynikające z  Konwencji o Prawach Dziecka, w szczególności prawo do:

1)właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego;

2) szacunku dla swoich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) poszanowania godności osobistej;

5) poszanowania własności;

6) akceptacji własnej osoby.

5. W przypadku łamania praw dziecka wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka każda osoba, której zdaniem prawa dziecka nie są przestrzegane, ma prawo zgłosić ten fakt do dyrektora Przedszkola. Dyrektor zobowiązany jest dokonać rzetelnego rozpoznania sprawy i podjęcia środków zapobiegawczych. W przypadku, gdy dyrektor nie rozwiąże problemu, zgłaszający ma prawo odwołać się do odpowiednich organów.

6. Dzieci z dysfunkcją rozwojową zgłaszane do Przedszkola winny posiadać orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ze względu na stan zdrowia dziecka, który uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Przedszkola.

7. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

8. Obowiązek, o którym mowa w § 16 ust.7 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

ROZDZIAŁ 6

RODZICE

§ 17.

1. Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów prawnych) dziecka należy:

1) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,

2) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństw,;

3) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,

4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu,

5) niezwłocznie informowanie o chorobach dziecka, w szczególności zakaźnych.

2. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci podlegających obowiązkowi przedszkolnemu są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

§ 18.

1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju Przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji o swoim dziecku,

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczo-dydaktycznych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, wskazania specjalistycznych placówek pomocy dziecku  i rodzinie,

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków  z obserwacji pracy Przedszkola,

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo, np. radę rodziców.

§19.

Rodzice (opiekunowie prawni) i nauczyciele są zobowiązani współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

§ 20.

Spotkania z rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu wymiany informacji oraz dyskusji o problemach wychowawczo-dydaktycznych organizowane są  w Przedszkolu stosownie do potrzeb rodziców (opiekunów prawnych)  i nauczycieli, jednak nie rzadziej, niż dwa razy w roku szkolnym.

§ 21.

Formy współpracy Przedszkola z rodzicami (opiekunami prawnymi) są następujące:

1) zebrania  ogólne,

2) zebrania grupowe o charakterze organizacyjnym, problemowym, warsztatowym, także z udziałem osób zaproszonych, np. specjalistów,

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielami,

4) kącik dla rodziców,

5) uroczystości i imprezy grupowe, ogólnoprzedszkolne i o zasięgu środowiskowym,

6) zajęcia  otwarte.

ROZDZIAŁ 7

NAUCZYCIELE  I INNI  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA

§ 22.

1. Nauczyciele zatrudniani są na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

2. Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, określone w odrębnych przepisach.

3. Nauczyciel Przedszkola planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną zgodnie z zasadą podmiotowego traktowania wychowanka, poszanowania jego godności i respektowania jego praw oraz odpowiada za jej jakość.

4. Do zadań nauczyciela w szczególności należy:

1) troska o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu,  w tym:

a) przestrzeganie zasad przyjmowania i wydawania dziecka z Przedszkola, określonych  w

§ 9 pkt.7  niniejszego statutu,

b) przeprowadzanie zabaw i zajęć ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych w sali i w ogrodzie

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, o których mowa  w § 9  pkt. 4  niniejszego statutu,

c) organizowania spacerów i wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami według postanowień w § 9 pkt.5 niniejszego statutu,

d) natychmiastowego podejmowania działań, określonych w § 9 pkt.6 niniejszego statutu w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka,

2) wspieranie rozwoju psycho- fizyczno dziecka, zgodnie z jego potencjałem rozwojowym, potrzebami i zainteresowaniami,

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, majach na celu poznanie  i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji co najmniej 3 razy w ciągu roku szkolnego w sposób przyjęty przez radę pedagogiczną,

4) organizacja i prowadzenie pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych i dokumentowanie tej pracy w sposób przyjęty przez radę pedagogiczną;

5) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, w tym:

a) organizowanie w miarę potrzeby przesiewowych badań logopedycznych i psychologicznych dla dzieci,

b) realizowanie wobec dziecka, stosownie do własnych kompetencji, zadań o charakterze kompensacyjno-korekcyjnym określonych przez specjalistów (psychologa, logopedę);

c) zasięganie porad i opinii specjalistów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych i innych, korzystanie z ich pomocy  w opracowywaniu programów o projektów  wychowawczych,

d) współorganizowanie spotkań problemowych dla rodziców (opiekunów prawnych);

e) udzielanie rodzicom (opiekunom prawnym) rzetelnych informacji  o możliwościach skorzystania z pomocy specjalistów,

6) współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania,  opieki i nauczania dzieci, w szczególności:

a) informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o zadaniach wynikających                    z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

b) udzielanie szczegółowych informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

c)opracowanie harmonogramu i form współpracy z rodzicami na dany rok szkolny z uwzględnieniem potrzeb i sugestii rodziców (opiekunów prawnych),

7) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczo- opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi ustaleniami,

a) dla każdego oddziału nauczyciele przedszkola prowadzą dziennik zajęć przedszkola, w      którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, pesel, datę i miejsce ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców ( prawnych opiekunów)  i  adresy ich zamieszkania: Odnotowuje się obecność wychowanka na zajęciach. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem,

a) Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych, do których wpisuje się w  porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, indywidualny grupowy) program pracy, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność na zajęciach,

c) Przedszkole dokumentuje zajęcia wspomagające i korygujące rozwój. Arkusze zajęć zawierają indywidualny program, datę oraz rodzaj i cel zajęć, a także podpis nauczyciela,

d) praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w sposób planowy,

e)planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale odbywa się z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju , potwierdzonego przeprowadzoną obserwację,

f) sposób prowadzenia dokumentacji pedagogicznej i obserwacji oraz jej dokumentowanie na każdy rok określa dyrektor przedszkola  zgodnie z regulaminem Regulaminie Prowadzenia Dokumentacji  w porozumieniu z radą pedagogiczną,

g) W ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu przeprowadza się analizę gotowości do nauki szkolnej ( diagnoza przedszkolna), celem tych badań jest zgromadzeni informacji, które mogą pomóc:

- rodzicom w poznaniu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiągnięciu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać,

- nauczycielom przedszkola przy opracowaniu indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,

- pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

h) diagnozę przeprowadza się na początku roku szkolnego za pomocą narzędzi wybranych przez radę pedagogiczną,

8) planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez aktywne uczestnictwo w różnych   formach doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb placówki,

9) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

10) realizacja zaleceń dyrektora Przedszkola i innych organów kontrolujących, stosownie do ich kompetencji,

11)        realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Przedszkola a wynikających z bieżącej działalności Przedszkola.

§ 23.

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej  i metodycznej ze strony dyrektora Przedszkola, rady pedagogicznej wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

§ 24.

1. W Przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi w zależności od stopnia organizacji Przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

2. Do podstawowych zadań tej grupy pracowników należy:

1) zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

2)czynne włączanie się, w ramach swoich kompetencji, w realizację zadań wychowawczo-dydaktycznych Przedszkola w szczególności dotyczących zdrowia  i bezpieczeństwa dzieci, określonych w § 9 niniejszego statutu,

3) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Przedszkola.

3. Za bezpieczeństwo i higienę pracy w Przedszkolu odpowiada dyrektor Przedszkola.

4. Pracownicy samorządowi na stanowiskach urzędniczych:

1) zakres zadań pracowników samorządowym na stanowiskach urzędniczych dotyczy w szczególności:

a) kontrolowania dokonywanych przez rodziców wpłat na konto placówki za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu,

b) prowadzenia stosownej dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami.

5. Pracownicy samorządowi na stanowiskach pomocniczych i obsługowych:

1)zakres zadań pracowników samorządowym na stanowiskach urzędniczych dotyczy w szczególności:

a) zapewnienia pomocy nauczycielowi w opiece nad dziećmi,

b) dbania o czystość i estetykę pomieszczeń przedszkola,

c) właściwej organizacji całodziennego wyżywienia dzieci.

6. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.

7. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:

1) wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki,

2) troszczenia się o mienie placówki,

3) nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych,

4) przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na:

a) realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie spóźnianiu się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem,

b) codziennym podpisywaniu listy obecności,

c) usprawiedliwianiu u dyrektora przedszkola nieobecności w pracy w ciągu 3 dni,

d) wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie,

e) zgłaszaniu administracji przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie,

f) czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola,

g) poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do przyjęcia i wykonywania pracy.

8.Wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczęszczających do przedszkola dzieci.

ROZDZIAŁ 8

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 25.

1.Przedszkole jest jednostką budżetową.

2.Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”.

§26.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ  9

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 27.

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców (opiekunów prawnych), pracowników administracji i obsługi.

§ 28.

1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Przedszkola;

2) udostępnienie statutu przez dyrektora Przedszkola;

3)zapoznanie rodziców (opiekunów prawnych) dzieci nowoprzyjętych z treścią statutu podczas zebrań organizacyjnych.

§29.

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§30.

1.Zmiany do Statutu wchodzą z dniem 01.09.2016r

2.Traci moc statut Miejskiego Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie uchwalony w dniu 03.03.2016r.

scroll back to top
  Free joomla layouts, reseller hosting.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz sie wiecej o celu ich uzywania i zmianie ustawien cookie w przegladarce. Korzystajac ze strony wyrazasz zgode na uzywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegladarki. Wiecej znajdziesz w Polityce Prywatnosci.

Akceptuje pliki cookie na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information